Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy uregulowała kwestię zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wiemy także jakie zasady stosować przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres.

22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie art. 362, dotycząca wypowiedzenia umowy o pracę bez konieczności świadczenia pracy.

Dotychczasowe przepisy nie precyzowały tej kwestii, a orzecznictwo nie było jednolite.

Dodany art. 362 (opublikowany Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) brzmi:

„W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Opierając się na tym artykule pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z wykonywania pracy. Nie musi przy tym uzyskiwać jego zgody.

Sposób ustalenia wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy obliczamy analogicznie do wynagrodzenia za okres urlopu. Określa to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie wskazuje:

„Przy ustalaniu wynagrodzenia za okres
1) zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (art. 362 Kodeksu pracy)
2) zwolnienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 5 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.”

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop przeczytasz tutaj.