Tytuł prawny do nieruchomości

 

19 maja 2016 roku wszedł w życie przepis obligujący przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

 Artykuł 16a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi:

  1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a.
  1. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142).

We wpisie do CEIDG należy podać (art. 25 ust. 1 pkt 5):

– adres zamieszkania przedsiębiorcy,

– adres do doręczeń przedsiębiorcy,

– adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

 

W przypadku zmiany danych wymienionych w art. 25 ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Wprowadzone zmiany, mają na celu ukrócenie procederu zgłaszania do CEIGD fałszywych adresów. Posiadanie tytułu prawnego (własność, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, użyczenie) z pewnością utrudni założenie firmy wyłącznie na potrzeby przestępstwa.

W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli mimo wezwania, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, zostanie wykreślony z CEIDG.