Pełnomocnik do wszystkich spraw podatkowych

 

Uciążliwe kontakty z organami podatkowymi i skarbowymi możemy zlecić pełnomocnikowi i zrzucić z siebie ciężar obecności przy kontrolach czy osobistych wizyt w urzędzie skarbowym. Od 1. lipca 2016 roku można wyznaczyć pełnomocnika do wszystkich spraw podatkowych.

Kwestie pełnomocnictw reguluje Ordynacja podatkowa. Artykuł 138a tej ustawy wskazuje 3 rodzaje pełnomocnictw:

– pełnomocnictwo ogólne,

– pełnomocnictwo szczególne,

– pełnomocnictwo do doręczeń.

Natomiast artykuł 80a reguluje kwestie udzielania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

 

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne, co do zasady, może zostać złożone wyłącznie w wersji elektronicznej. Dla podatników, którzy zdecydowali o ustanowieniu pełnomocnika ogólnego dodano nową funkcjonalność na Portalu Podatkowym w części zalogowanej. Formularz do wypełnienia został udostępniony w zakładce “Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne”. Pełnomocnictwo ogólne może być też zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zasadniczo zgłasza mocodawca. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

 

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, w formie dokumentu elektronicznego, są przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy.

 

Pełnomocnictwo do doręczeń – strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

1) zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Przepisu nie stosuje się, jeżeli doręczanie pism stronie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ponadto, odnośnie podpisywania deklaracji, aktualny jest art. 80a Ordynacji podatkowej, informujący, że deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

W celu udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji potrzebne jest złożenie oddzielnego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo ogólne na to nie zezwala).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy, chyba, że pełnomocnictwo składane jest w formie dokumentu elektronicznego, wówczas podatnik, płatnik lub inkasent składa go do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie możemy udzielić pełnomocnictwa firmie jaką jest np. biuro rachunkowe tylko pełnomocnictwo może być udzielone osobie fizycznej na konkretne imię i nazwisko.

 

Centralny Rejestr pełnomocnictw jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dostęp do niego mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. W ten sposób sprawdzają czy korespondencja powinna być kierowana do płatnika czy do jego pełnomocnika.