Jak rozliczyć nadgodziny

 

Prowadząc firmę i zatrudniając pracowników, niejednokrotnie zajdzie konieczność zostania dłużej w pracy lub nawet przyjścia w sobotę czy w niedzielę. Jak rozliczyć wówczas godziny, które pracownik był w pracy ponad standardowy czas?

Zacznijmy od ustalenia ile powinien wynosić czas pracy pracownika.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy:

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

Art. 131. § 1. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Art. 132. § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art. 133. § 1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Art. 151. § 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

Skoro zaszła potrzeba zostania w pracy dłużej, jak należy obliczyć wynagrodzenie?

Ponownie sięgamy do Kodeksu Pracy:

Art. 151.1. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 1)100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  1. a)w nocy,
  2. b)w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. c)w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 2. 2)50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

 

Rozliczając godziny nadliczbowe jest możliwość także „oddania” pracownikowi godzin przepracowanych. I tak:

Art. 151.2.

§ 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – przykład:

W pierwszej kolejności należy ustalić podstawę wyliczenia godzin nadliczbowych czyli normalne wynagrodzenie.

Obliczając normalne wynagrodzenie, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.


Liczba godzin roboczych w miesiącu : 160
Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych : 5
– 3 godziny z dodatkiem 50%
– 2 godziny z dodatkiem 100%.

Pracownik co miesiąc systematycznie otrzymuje :
  – wynagrodzenie zasadnicze – 2 600 zł.
  – dodatek stażowy 15 % wynagrodzenia zasadniczego – 390 zł.
  – premię stałą 20 % wynagrodzenia zasadniczego – 520 zł.

Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową :

 • Podstawa naliczenia wynagrodzenia normalnego : 2 600 zł + 390 zł + 520 zł = 3 510 zł
 • Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : 3 510/160 = 21,94 zł.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych :

 • Dodatek 50% za 1 godzinę : 21 zł 94 gr. x 50% =  10,97 zł
 • Dodatek 100% za 1 godzinę : 21 zł 94 gr. x 100% =  21,94 zł.

Łączne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w naszym przykładzie wyniesie :

Wynagrodzenie podstawowe: 5 godzin x 21,94 = 109,70 zł.

Dodatek: (3 godziny x 10,97) + (2 godziny x 21,94 zł) = 32,91 + 43,88 = 76,79 zł

Łącznie za godziny nadliczbowe należy naliczyć pracownikowi: 109,70 + 76,79 zł = 186,49 zł.