Zbiorcza faktura korygująca – jakie dane powinniśmy wykazać

Współpracując długookresowo z kontrahentami, zdaża się , że jesteśmy zobligowani do wystawienia faktur korygujących dotyczących sprzedaży obejmującej dłuższy okres czasu. Wystawianie faktury korygującej do każdej faktury sprzedaży jest kłopotliwe, ale usawodawca przygotował, na taką okoliczność, ułatwienie – zbiorcze faktury korygujące.

Kwestia faktur korygujących jest omówieona w Ustawie o VAT w Artykule 106j.

Analizując ten artykuł dowiadujemy się kiedy możemy wystawić fakturę korygującą i co powinna zawierać. W kwestii faktur korygujących zbiorczych interesuje nas zwłaszcza druga część.

 

Kiedy możemy wystawić fakturę korygującą?

Art. 106j pkt 1 odpowiada: 

W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

 

Co powinna zaiwerać faktyra korygująca (Art. 106j pkt 2)?

Faktura korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

    a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,

    b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 

Punkt 3 artykułu 106j dotyczy interesującej nas faktury korygującej zbiorczej. Mówi on, że:

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Punkt ten wyraźnie wskazuje, że faktura korygująca powinna wskazywac dodatkowo okres, do którego się odnosi, natomiast możemy pominąć dane wymienione w  art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6. Czego więc nie musimy uwzględniać w zbiorczej fakturze korygującej?

 

Artykuł 106e dotyczy danych, które powinny być uwzględnione na fakturze.

Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;  

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 

Tak więc, w fakturze korygującej zbiorczej musimy uwzględnić wszystkie dane te co na zwykłej fakturze korygującej, za wyjątkiem:

  • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
  • nazwy towarów lub usług objetych korektą.

Natomiast dodatkowo dokument ten powinien zawierać okres, do którego odnośi się upust lub obniżka.

Co zrobić w przypadku, gdy korygowanych faktur jest kilkadziesiąt lub kilkaset i nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić na fakturze korygującej. W takim przypadku przedsiębiorca może sporządzić załącznik do zbiorczej korekty, w którym wymieni wszystkie faktury pierwotne oraz daty ich wystawienia. Takie postepowanie jest zgodne z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPP1/433-586/14-3/ISZ).

 

W interpretacji czytamy:

“… stwierdzić należy, że dla właściwej i poprawnej dokumentacji sprzedaży, wystarczające i poprawne jest wystawienie przez Spółkę jednej zbiorczej faktury korygującej zawierającej jako jego integralną część załącznik ze wszystkimi szczegółami z faktur pierwotnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia.”

 

Pamiętamy także, że: Warunkiem koniecznym do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT jest posiadania potwierdzenia, że nabywca otrzymał wystawioną przez nas fakturę korygującą.