Faktura korygująca –musimy mieć potwierdzoną kopię

W działalności gospodarczej występują różne zdarzenia, które powodują konieczność zmiany wystawionej wcześniej faktury. Może to być zwrot towaru, udzielenie rabatu czy przecena.

Wystawienie faktury korygującej powoduje, że powstaje konieczność uwzględnienia tego dokumentu w rozliczeniu podatku dochodowego oraz VAT.

 

Skutki podatkowe dla podatku dochodowego

Rabat, upust możemy zastosować od razu w cenie sprzedaży i rozliczyć na pierwotnej fakturze, wówczas nie ma konieczności wykazywania rabatu w żaden szczególny sposób.

Natomiast gdy udzielimy rabatu/opustu po dokonaniu transakcji np. w kolejnym miesiącu, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. (Art. 14 ust. 1m Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 3j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przykład:

W lutym 2016 roku firma ABC dokonała sprzedaży artykułów papierniczych w kwocie 5 000 zł netto. W kwietniu odbiorca wynegocjował rabat od zakupionych wcześniej produktów w kwocie 300 zł. Firma ABC w kwietniu wystawiła fakturę korygująca w ustalonej kwocie. O kwotę rabatu (300 zł) firma ABC ma prawo obniżyć przychód w kwietniu 2016 roku.

W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że korekta może pomniejszać przychód u nabywcy, jeżeli faktura pierwotna została zaliczona już do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku nabycia urządzenia, w stosunku do którego dokonujemy odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest zmniejszenie wartości początkowej, korekta dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o różnicę między wysokością dokonanych odpisów amortyzacyjnych a wysokością tych odpisów po korekcie, w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano korektę.

 

Uregulowania w kwestii VAT

W przypadku rabatów rozliczanych w transakcji sprzedaży, podobnie jak przy podatku dochodowym, ustawa o VAT, nie zajmuje szczególnego stanowiska. Rozliczane są w miesiącu sprzedaży i nie są specjalnie wykazywane.

Faktury korygujące, wystawione po sprzedaży, pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania.

Art. 29a ust 10 ustawy o VAT mówi, że podstawę opodatkowania obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Warunkiem jednak koniecznym do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT jest posiadanie potwierdzenia, że nabywca otrzymał wystawioną przez nas fakturę korygującą.

 

Art. 29a ust. 13. mówi o tym obowiązku wyraźnie: „W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.”

Przykład: Wracając do sprzedaży dokonanej przez firmę ABC i wystawionej faktury korygującej, z tytułu udzielonego odbiorcy rabatu w kwocie 300 zł netto, firma ABC będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia, że odbiorca otrzymał fakturę korygującą (np. podpisaną przez odbiorcę korektę). Jeżeli potwierdzenie otrzyma w miesiącu wystawienia faktury korygującej, rozliczy ją w kwietniu, jeżeli nie otrzyma jej do dnia upływu terminu złożenia deklaracji, nie będzie mogła jej uwzględnić w danym miesiącu, tylko w miesiącu, w którym potwierdzenie to otrzyma.

 

Reasumując, aby odliczyć VAT od sprzedaży z uwagi na fakturę korygującą, którą wystawiliśmy naszemu kontrahentowi, musimy mieć potwierdzenie, że odbiorca korektę otrzymał. Jeżeli potwierdzenie takie otrzymamy w późniejszym okresie rozliczeniowym, dopiero wówczas będziemy mogli obniżyć podstawę opodatkowania z tego tytułu.