Mały, średni, duży przedsiębiorca

Duży może więcej? Okazuje się, że ta zasada nie zawsze się sprawdza. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje szereg preferencji podatkowych, które dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Kim więc jest ten mały czy średni przedsiębiorca?

Ponownie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymienia warunki, które trzeba spełniać, aby być zakwalifikowanym do danej grupy.
Warunki mają być spełnione jednocześnie. Obrót i suma aktywów alternatywnie.

Nazwa

Zatrudnienie

(w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

Obrót / suma aktywów (w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)
Mikroprzedsiębiorca Mniej niż 10 pracowników

Obrót do 2 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 2 mln euro.

Mały przedsiębiorca Mniej niż 50 pracowników

Obrót do 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 10 mln euro.

Średni przedsiębiorca Mniej niż 250 pracowników

Obrót do 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 43 mln euro.

Duży przedsiębiorca Więcej niż 250 pracowników

Obrót powyżej 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych powyżej 43 mln euro.

Według danych GUS w ciągu kilku ostatnich lat ilość przedsiębiorstw niefinansowych funkcjonujących na rynku oscyluje w granicach 1,8 mln. Jednostki małe, w tym mikroprzedsiębiorstwa, stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw. Jednostki średnie i duże to odpowiednio 0,9% oraz 0,2%. Ze względu na formę prawną jednostek ok 92% stanowią osoby fizyczne.

Również Ustawa o rachunkowości dokłada swoje “trzy grosze”. Narzuca bowiem prowadzenie ksiąg handlowych, osobom fizycznym, spółkom cywilnym osób fizycznych, osobowym spółkom handlowym, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.