Ryczałt – czyli podatek dochodowy w wersji uproszczonej

 

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. W niektorych przypadkach może sie okazać bardzo korzystną formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Jakie korzyści i jakie obowiązki nas czekają przy tej formie zapłaty podatku dochodowego? Dowiedzmy się.

Osoby fizyczne chcące rozliczać się z urzędem skarbowym w tej formie powinny do 20 stycznia roku podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku rozpoczęcia prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie można złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, lub pisemne oświadczenie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli w kolejnych latach chcesz nadal rozliczać się w ten sposób, nie ma konieczności składania oświadczenia. Jeżeli w kolejnych latach podatnik chce zrezygnować z tej formy, to do 20 stycznia roku podatkowego musi dokonać wyboru innej formy opodatkowania i powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie można wybrać, jeżeli przedmiotem działalności jest m.in. prowadzenie apteki, lombardu czy kantoru.

Jeżeli podatnik będzie kontynuował swoją działalność i w następnym roku będzie chciał wybrać ryczałt lub pozostać na ryczałcie, to będzie to mógł zrobić jeżeli w bieżącym roku uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro. Aby w 2014 r. wybrać ryczałt, przychód osiągnięty w 2013 roku nie mógł przekraczać 633 450 zł.

Podatnik nie utraci prawa do ryczałtu, jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyska przychody powyżej równowartości 150 000 euro. Ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w tej formie za cały rok podatkowy.

Podatek oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Przykładowo:

–     20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów. Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

–     17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,

–     8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

–     5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,

–     3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Przy tej formie opodatkowania jest obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt za każdy miesiąc podatnik oblicza samodzielnie i wpłaca co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełnia się żadnych deklaracji. Ryczałt za każdy miesiąc oblicza się i wpłaca w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień — w terminie złożenia zeznania. Odpowiednio ryczałt za kwartał — w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego — w terminie złożenia zeznania. Kwartalne rozliczenia mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne wpłaty ryczałtu, są zobowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego (zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody, zgłosi likwidację działalności lub wybierze inną formę opodatkowania).

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28). Jeśli podatnik osiągnął też inne dochody, np. ze stosunku pracy, musi złożyć odrębne zeznanie — w tym przypadku PIT- 37.

Osoba fizyczna, która wybrała opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na Internet, darowiznę na określone cele, a od podatku — zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Możesz też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Nie można natomiast skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.