Kiedy musisz wystawić fakturę, a kiedy możesz odmówić

Prowadzisz sklep z artykułami papierniczymi. Przychodzi klient z paragonem wystawionym miesiąc temi i prosi o fakturę. Czy masz obowiązek wystawić mu fakturę czy możesz odmówić twierdząc, że faktury wystawiasz tylko do 7 dni?

Taką sytuację reguluje ustawa Ordynacja Podatkowa w rozdziale 12.

Artykuł 87 na początku wskazuje ogolnie na obowiązek wystawienia faktury na żądanie klienta.

Cyt: Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Wyjątek stanowią rolnicy, którzy korzystają ze specjalnego zapisu:

Cyt: § 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jaki mamy w takim razie czas na wystawienie rachunku? 

Cyt: Podatnicy (za wyjątkiem rolników), od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Czyli zasadniczo mamy 7 dni na wystawienie faktury klientowi, gdy sobie tego zażyczy.

 

Czy klient może poprosić o fakturę do zakupu sprzed miesiąca?

Tak. Zgodnie z Art 87 par. 4: Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

 

Reasumując – prowadząc działalność gospodarczą masz obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż. Od momentu zgłoszenia żądania faktury masz 7 dni na jej wystawienie. Klient może zgłosić się po fakturę do 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.