Zmiany w prawie pracy – 2016

 

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa w istotny sposób zmienia zasady zawierania umów na czas określony.

Najważniejsze regulacje:

 Ustawa przewiduje, że umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony lub na czas określony.

v     umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, a ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

v     Umowa na czas określony – tutaj okres zatrudnienia nie może łącznie przekroczyć 33 miesięcy, a ilość umów na czas określony nie może przekroczyć trzech.

 • Gdy w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony strony ustalą dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie tej umowy, to od dnia następnego, w którym miało nastąpić rozwiązanie umowy, następuje zawarcie nowej umowy.
 • Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jest dłuższy niż 33 miesiące lub ilość umów przekracza trzy, uważa się że pracownik, odpowiednio od dnia następnego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.
 • Okres 33 miesięcy oraz limit trzech umów nie dotyczy umów zawartych na czas określony:
  • W celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • W celu wykonywania prac sezonowych i dorywczych,
  • W celu wykonywania pracy w okresie kadencji,
  • Oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zawiadomić okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy.

Zmianie uległy zasady wypowiedzenia umowy o pracę. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i zawartej na czas nieokreślony został ujednolicony i jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Ponadto każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Przepisy przejściowe:

 • Umowy na czas określony wypowiedziane przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, rozwiązują się na dotychczasowych warunkach;
 • Umowy na czas określony, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania za 2-tygodnioym okresem wypowiedzenia, rozwiązują się z zastosowaniem dotychczasowych przepisów,
 • Umowy o pracę na czas dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość rozwiązania za 2-tygodniowym terminem wypowiedzenia, trwające w dniu wejścia w życie ustawy, rozwiązują się z zastosowaniem terminów wypowiedzenia jak dla nowych umów (2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące);
 • Czas trwania umowy o pracę na czas określony, umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy, nalicza się od dnia wejścia w życie ustawy (22 lutego 2016r.), a umowa trwająca w tym dniu będzie uważana za pierwszą umowę, albo za drugą jeżeli została zawarta jako druga.
 • Przy ustalaniu długości okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje od dnia wejścia w życie ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy.