Leasing finansowy czy operacyjny

leasing 2014

Leasing to coraz popularniejsza forma finansowania zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów.

Najczęściej tą formę stosujemy w zakupie rzeczy materialnych do firmy, choć jest też leasing konsumencki przeznaczony dla indywidualnego klienta.

W polskim prawie umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 7091–70918. Początkowy artykuł tej regulacji stanowi:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

 

leasing 2014

Wykres przedstawia udział podstawowych metod finansowania stosowanych przez polskich przedsiębiorców w 2014. Dominuje zakup ze środków własnych, na drugiej pozycji znajduje się leasing finansowy, następnie kredyt samochodowy. Najmniej popularny jest leasing operacyjny.

Czym więc różni się leasing finansowy od operacyjnego.

Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Odliczenie VAT następuje jednorazowo:

– 50% w przypadku samochodów osobowych (używanych do celów służbowych i prywatnych),

– 100 % w odniesieniu do samochodów ciężarowych (i osobowych używanych wyłącznie do celów służbowych zgodnie z Ustawa o VAT, art. 86).

 

Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług.

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową i rozliczany analogicznie jak w przypadku leasingu finansowego.

Porównanie zakupu samochodu do firmy w systemie leasingu finansowego i operacyjnego.

  LEASING FINANSOWY LEASING OPERACYJNY
Ujęcie w bilansie W aktywach leasingobiorcy W aktywach finansującego
Amortyzacja Leasingobiorca Finansujący
Odliczenie VAT 50% VAT liczony od ceny zakupu (100% w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych) 50% VAT liczony od wysokości raty (100% w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych)
Koszty uzyskania przychodu Amortyzacja i odsetki od raty leasingowej Cała rata

 

Co powoduje, że leasing jest coraz popularniejszy jako produkt finansowy w szczególności dla sektora MSP? Po pierwsze, jest dużo bardziej dostępny na rynku niż kredyty inwestycyjne. Wymogi formalne dotyczące przedsiębiorcy są znacznie mniejsze, a liczba dokumentów i szybkość decyzji kredytowej są bardziej konkurencyjna w stosunku do kredytów bankowych. Leasing w głównej mierze opiera się na rodzaju środka trwałego, np. popularności marki, łatwości zbycia, a dopiero później na kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Na koniec kilka definicji:

Leasingodawca (finansujący) – to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu.

Leasingobiorca (korzystający) – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej osoba fizyczna.

Zbywający to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywającym lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywającego lub producenta.